TH / EN
ติดต่อเรา
CONTACT US
 
 
 
 
การเตรียมรับมือกับภัยพิบัติ
 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการด้านการเตรียมความพร้อมและป้องกันภัยพิบัติจากสึนามิ ดังนี้

1.การจัดทำแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ ระยะ 5 ปี ซึ่ง ครม. เห็นชอบเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานประสานงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณรองรับแผนแม่บทดังกล่าว โดยมติ ครม. เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553เห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ระยะ 3 ปี 2554-2556 ภายใต้แผนแม่บทข้างต้น 2552 - 2556

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ขอให้หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการตามแผนงบปฏิบัติงานและงบประมาณ ระยะเวลา 2552 - 2556 จำนวน 81 หน่วยงาน (69 หน่วยงานภายนอก 12 หน่วยงานภายในกรมป้องกันฯ) รายงานผลความคืบหน้าแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณ ทุกปี ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2554 - 2555

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ครม.เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาแผนแม่บทฯ ข้างต้น จาก พ.ศ. 2552 - 2556 เป็น 2558 - 2562โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปํญหาจากแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิ จะกำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ และนำเรียนคณะกรรมการป้องกันอุบัติแห่งชาติเพื่อทราบต่อไป

2. การจัดงานป้องกันอุบัติแห่งชาติเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 26 ธันวาคม เพื่อให้เกิดความตระหนักในการป้องกันภัยพิบัติของประชาชน ภายหลังจากเหตุการณ์พิบัติภัยสึนามิทั้ง 76 จังหวัด ทั่วประเทศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อฝึกซ้อมอพยพโดยมีการฝึกซ้อมอพยพใน พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันที่เสี่ยงต่อสึนามิ

3. การอบรมให้ความรู้ในระดับชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk Reduction) ในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติสึนามิในจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ทั้ง 6 จังหวัด

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคลื่นสึนามิ (ระยะ 5 ปี) ได้ที่ http://www.disaster.go.th/

การฝึกซ้อมการบรรเทาภัยพิบัติภายใต้กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercise – ARF Direx) จัดขึ้นทุก 2 ปี โดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 มีประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศสมาชิก ARF นอกภูมิภาค ผลัดกันเป็นเจ้าภาพร่วม การฝึกซ้อมมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้าง ขีดความสามารถในการประสานงานระหว่างฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารในการบรรเทาภัยพิบัติ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญ และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดการและบรรเทาภัยพิบัติระหว่างผู้เข้าร่วม ARF 26 ประเทศ และ 1 กลุ่มประเทศ ประกอบด้วยประเทศ สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ประเทศคู่เจรจาอาเซียน ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รัสเซีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค ได้แก่ บังกลาเทศ ศรีลังกา ปากีสถาน สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนเกาหลี มองโกเลีย ปาปัวนิวกีนี และติมอร์-เลสเต

ประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Committee on Disaster Management – ACDM) วาระปี 2555-2556 ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับสาธารณรัฐเกาหลีจัดการ ฝึกซ้อมการบรรเทาภัยพิบัติ ประจำปี 2556 หรือ ARF Direx 2013 ระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤษภาคม 2556 ณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีในส่วนของประเทศไทยหน่วยงานหลัก ที่รับผิดชอบการจัด ARF DiREx 2013 ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) และกระทรวงการต่างประเทศ

การฝึกซ้อม ARF DiREx 201 นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมการฝึกซ้อมการบรรเทาภัยพิบัติระหว่างฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร ขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย-แปซฟิก มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,200 คน จากฝ่ายพลเรือนและทหารของประเทศสมาชิก ARF สำนักเลขาธิการอาเซียน และศูนย์ประสานงานการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของอาเซียน (ASEAN Humanitarian Centre – AHA Centre) และองค์การระหว่างประเทศ เช่น สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - UNOCHA) สหพันธ์กาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies- IFRC) เป็นต้น

การฝึกซ้อมแบ่งออกเป็น การฝึกวางแผน (Table Top Exercise – TTX) การฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise - FTX) และการประเมินผลหลังการฝึกซ้อม (After Action Review - AAR)

1. TTX (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก)

ในส่วนการฝึกการวางแผนมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบและวางแผนขั้นตอนการดำเนินการในการประสานงานระหว่างพลเรือนและทหาร ในการบรรเทาภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบในวงกว้างรวมทั้งทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศที่ประสบภัยระหว่าง ประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศสมาชิก ARF กับองค์การระหว่างประเทศที่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ตลอดจนการดำเนินการด้านการกงสุลเพื่อให้ความช่วยเหลือชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบในการเกิดภัยพิบัติ

2. FTX (กระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก)

สำหรับการฝึกภาคสนาม ได้มีการจำลองสถานการณ์สมมติต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมจากประเทศสมาชิก ARF และองค์การระหว่างประเทศได้ร่วมกันฝึกซ้อมบนพื้นฐานของศักยภาพ ความเชี่ยวชาญและความพร้อมของผู้เข้าร่วม เช่น อาคารถล่ม สารเคมีรั่วไหล หินถล่ม การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล และการช่วยเหลือทางการแพทย์ เป็นต้น

3. AAR (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก)

การประเมินผลหลังการฝึกซ้อม (AAR) จะประเมินความสมบูรณ์ของกิจกรรมการฝึกวางแผน (TTX) และกิจกรรมการฝึกภาคสนาม (FTX) รวมทั้งการประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการตามแนวปฏิบัติสากลในการบริหารจัดการภัยพิบัติ ทั้งนี้ ผลการประเมินการดำเนินการฝึกซ้อมในครั้งนี้ได้รายงานต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรี ARF ในเดือนมิถุนายน 2556

การจัดการฝึกซ้อม ARF DiREx 2013 เป็นการแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของไทยที่จะพัฒนาศักยภาพในด้านการจัดการ ภัยพิบัติ ซึ่งเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่สำคัญและจำเป็นต้องมีการประสานงานอ่างใกล้ชิดระหว่างฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร และยังเป็นการสร้างเครือข่ายกับประเทศและองค์การระหว่างประเทศซึ่งมีความก้าวหน้าด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติให้มีความใกล้ชิด บนพื้นฐานของการสร้างความรู้ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญร่วมกันในการรับมือกับภัยพิบัติ

 
  © Copyright 2014 tsunamimemorial All Rights Reserved.